Отворена школа

ПРОЈЕКАТ „ОТВОРЕНА ШКОЛА“

Креативне радионице и припремна настава за будуће прваке

Учесници радионица су предшколци, ученици од првог до четвртог разреда разреда, као и њихови родитељи.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАДИОНИЦА:

 

 • Развијање вештина потребних за изграђивање односа заснованих на вредностима са вршњацима, родитељима и другим људима
 • Развијање фине моторике
 • Усмеравање пажње родитеља  према потребама деце
 • Организовање посебних и пригодно одабраних игара и стваралачких  активности за децу која ће упослити њихове руке и подстаћи  креативност
 • Подржавање дружења, игре и рада одраслих са децом
 • Истраживање и развијање универзалних људских вредности као што су : срећа, истина, скромност, љубав, одговорност, јединство,  једноставност….

–  Вештина сарадње са групом вршњака и родитељима и заједничко изналажење решења

 

 • КОРЕЛАЦИЈА: Радионице су  у корелацији са садржајима предмета српски језик, математика, природа и друштво , свет око нас, као и садржајима слободних активности који су део наставног плана и програма.

 

 • ОБЛИЦИ РАДА:фронтални, индивидуални, групни, у пару.

 

 • НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, демонстративна, кооперативна.

 

 • НАСТАВНА СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: флипчарт табла, маркери,бојице, колаж папир …

 

 • АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА:размишљање, решавање асоцијација, дељење се у групе и  парове, играње…

 

 • АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА:давање упутстава, усмеравање, подстицање….

 

 • ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА:Радионица се реализује из два дела, први део само са ученицима, интерактивна  приредба за будуће прваке – први  сат, други део креативне радионице и припремна настава. У делу за креативне радионице  учествују и родитељи – један сат.

 

 

ВРЕМЕ

 

АКТИВНОСТ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

 

Септембар Креативне радионице и припремна настава

 

Актив учитеља 4.разреда
 

Октобар

Креативне радионице и припремна настава Актив учитеља 3.разреда
Новембар Креативне радионице и припремна настава

 

Актив учитеља 2.разреда
Децембар Креативне радионице и припремна настава

 

Актив учитеља 1.разреда
Фебруар Креативне радионице и припремна настава

 

Актив физике, хемије и биологије
Март Креативне радионице и припремна настава

 

Актив физичког васпитања
Април Креативне радионице и припремна настава

 

Актив ТИО
Мај Креативне радионице и припремна настава

 

Актив уметности
Јун Креативне радионице и припремна настава

 

Актив историја и географија