Документа

– Закон о основном образовању и васпитању

http://www.unijasprs.org.rs/images/slike2013/2229-13.pdf

– Закон о основама система образовања и васпитања

http://www.unijasprs.org.rs/images/slike2013/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf

Статут Школе

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о безбедности ученика

Правилник о ученику генерације